Daikaia

Conjugaciones

Verbo : daikaia

Presente
Persona Singular Plural
Primer persona Yan daikisna Yan nani daikibangwisna
Segunda persona Man daikisma Man nanidaikibangwisma
Tercera persona Witin daikisa Witin nani daikibangwisa
añadir su commentario
id:3475