Kukaia

Conjugaciones

Verbo : kukaia

Presente
Persona Singular Plural
Primer persona Yan kukisna Yan nani kukibangwisna
Segunda persona Man kukisma Man nanikukibangwisma
Tercera persona Witin kukisa Witin nani kukibangwisa
id:2845

patrocinado por: