Naukaia

Conjugaciones

Verbo : naukaia

Presente
Persona Singular Plural
Primer persona Yan naukisna Yan nani naukibangwisna
Segunda persona Man naukisma Man naninaukibangwisma
Tercera persona Witin naukisa Witin nani naukibangwisa
añadir su commentario
id:4955