añadir nota para "Rom ra lal mana saki bliki upla"